Bilgi Edinme - Köprüköy Belediyesi

Bilgi Edinme

ZABITANIN GÖREVLERİ

Belediye Zabıtasının görevleri ana başlıklar halinde şunlardır:

-Tüketicinin korunması kanununa göre yapılan çalışmalar,

-Zabıta Amirliğine gelen vatandaş şikayetlerinin değerlendirilmesi

-Semt pazarı ve diğer gıda maddeleri alış verişi yapılan müesseselerin denetimi

-Çevre koruma kanununun yüklediği sorumluluklar .

-İlçe sağlık müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen denetim çalışmaları

-Gayrisıhhi müesseselerin denetlenmesi

-Gayrisıhhi müesseseler dışındaki müesseselerin denetlenmesi

-Kaçak ilan ve reklamın önlenmesi

-Seyyar satıcılarla mücadele

-Ana arter ve yol meydan işgallerinin kaldırılması ve kontrolleri

-Dilencilerle mücadele ·

-Ana arter ve yol meydanlarda trafik park düzenlemesi yapmak.

-Kaçak et denetimleri

-Kaçak inşaat ve gecekondu denetimi

-İmar kanunun yüklediği sorumluluklar

-Ana arterlerde kazı çalışmaları denetimi ve kontrolü

-Yoksulların, yaşlıların ve asker eşlerinin memleketlerine sevklerinde yardımcı olunması

 ZABITANIN KANUN KARŞISINDAKİ SORUMLULUKLARI
5393 sayılı Belediye Kanunu: Belediye kanun, nizam ve yasaklarını uygulatmak, Beldenin intizam, sıhhat ve huzurunu ihlal eden şeylere meydan vermemek, bunları men etmek, yasaklar koymak veya ceza uygulamak yetkisi Belediye’de Zabıta Kolluluğuna verilmiştir. 1580 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinde Belediye sınırları içinde oturan, bulunan, ilişiği olan herkesin Belediye Kanunları, nizam ve talimatlarına, hükümlerine uymak, harç, ücret ve aidatlarını vermekle yükümlü olduğu yazılmıştır. Bu emirlere uyulup uyulmadığının kontrolü Zabıta kolluğunun esas görevlerindendir. 3194 sayılı İmar Kanunu: Belediye mücavir alan sınırları içinde ve dışında plan bulunmayan alanlarda uygulanacak İmar yönetmeliğinin 4/20.ci maddesinde; Ruhsatsız yapılar; ruhsat ve ekleri, fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, komşu mesafelerine , imar yoluna, ön cephe hattına, yeşil alan, otopark yerleri, kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden yapılardır olarak tanımlanmaktadır. Zabıta Amirliği İmar Müdürlüğünce görevlendirilen personelle birlikte kanunda tanımlanan yapıların denetim ve kontrolünü yapar. 775 sayılı Gecekondu kanunu: Bu kanunda sözü gecen (gecekondu) deyimi imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata bağlı kalmaksızın, kendisine ait olmayan arazi üzerine, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar kastedilmektedir. Belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, hazineye, özel idarelere, kısaca yukarıdaki tanıma uyan, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde daimi veya geçici bütün yapılaşmaların engellenmesi, kontrol ve denetimlerinin yapılması Belediye Zabıtası görevlerindendir. · 2872 Sayılı Çevre Koruma kanunu: Şehir ve şehirlerin sahibi belediye olarak kabul edilebilir. “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların görevleridir. Bu hükmün tatbiki uygulamasında Belediye icra organı olarak Zabıta Birimine ciddi görevler düşmektedir. · İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına dair kanun: Bu kanunla sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmelerde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi maksadıyla; Belediye hudutları ve mücavir alan içinde kalan işyeri ve işletmelere belediyeler ruhsat verebileceği hükme bağlanmıştır. Belde içinde açılan iş yerlerinin ruhsat alıp almadığının denetlenmesi zabıtanın görevidir. · 3515 sayılı ölçüler ve ayarlar kanunu; Bu kanunla milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak Ülkemiz hudutları içinde her türlü ölçü ve ölçü aletinin doğru ayarlı ve uluslar arası birimler sistemine uygun olarak imalini ve kullanılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Belde sınırları içinde kanun kapsamına giren aletlerin fenni muayenelerinin yapılıp yapılmadığının, dolayısı ile doğru çalışıp çalışmadıklarının denetimi yılda bir defa olmak üzere Zabıta Amirliğince yaptırılır. · 4077 Tüketici koruma kanunu; Ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile, ekonomik çıkarlarının korunması, zararlarının tanzim edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki oluşturulacak politikaları düzenlemek maksadıyla çıkarılmış bir kanundur. Kanun belediyelerle koordineli olarak konu uzmanı bir personelle üye oda görevlilerinden tüketici sorunları hakem heyetleri kurulmasını bakanlık sorumluğunda olmak üzere görev kılmıştır. · 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu; Kanun ilgili hükümleri doğrultusunda ortak kullanım alanlarında yapılacak tadilat, değişiklik, bahçe düzenlemesi, iş yeri açma konularında maliklerden muvafakat name alınması 3194 sayılı imar kanunu hükümleri doğrultusunda Belediyelere dilekçe vermek zorunluluğu getirmektedir. Belediye Zabıtası İmar Müdürlüğü görevli personeli ile birlikte sorumluluk sahasında ilgi kanun kapsamında yapılan işlerin kontrolünü yaparBaşkanımız

İlgili Konular

Etkinlik Takvimi

PztSalıÇrşPrşCmCmtPzr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<<Temmuz/2022>>

5 Günlük Hava Tahmini

Duyuru Panosu

Güncel Anket - Arşiv

Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır. Hiçbir bilgi yada resim izinsiz kopyalanıp kullanılamaz - Tasarım: BURSAWORK